شبكه ی توزيع

شيلان در ٢٠ سال گذشته شبكه ي توزيعي إز نمايندگان خود را در سرتاسر ايران در جهت پوشش بازار لوازم بهداشتي و مصالح ساختماني، عمده فروش و خرده فروش، توليدكنندگان قطعات اصلي (OEM) و بازرگانان در كشور برپا كرده است.
شیلان با شركت در تمامي نمايشگاه هاي داخلي و منطقه اي، همواره شبكه توزيع و اطلاعات نمايندگان خود را به روز آوري كرده و با هر تغيير در بازار و نيازهاي آن همراه بوده است.