همراهی تمام عيار در پروژه های ساختمانی

توجه بسيار به كيفيت محصولات، اطمینان اكثر شركت هاي بزرگ مهندسي را به شيلان جلب نموده و نام شيلان را در فهرست منابع تأمين تأمين أين شركت ها قرارداده است.
نگرش كيفيت محور شيلان ، وجود اين شركت را به عنوان كامل ترين و مورد اعتمادترين همراه كه يك پروژه ساختماني مي تواند داشته باشد، به اثبات رسانده است.
چند مورد از مهم ترين پروژه هايي كه شيلان در آن كار كرده است، به شرح زير است: