اخبار

نمایشگاه ساختمان و تاسیسات مشهد (19 تا 23 خرداد ماه سال 93)

نمایشگاه ساختمان و تاسیسات شیراز (5 تا 9 خرداد ماه سال 93)

نمایشگاه ساختمان و تاسیسات تبریز (16 تا 19 اردیبهشت ماه سال 93)

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران (25 تا 28 مهر ماه سال 93)

چهاردهمين نمايشگاه بين المللی تاسيسات و سيستم های سرمايشی و گرمايشی تهران (25 تا 28 مهر ماه سال 94)