شیلان – 8 (PEX – B)

مدل شيرآلات

کاربرد: مصارف آب آشاميدني و شيرآلات بهداشتي تکپايه اهرمي
جهت نصب صحيح و آسان شيرآلات ، دستشويي و آشپزخانه

داراي گواهينامه سازمان ملي استاندارد ايران  (م  904351993)

نکات فني
جریان عادی در فشار 3 بار 28 L/min
حداقل شعاع خمیدگی 26 mm
فشار قابل تحمل 30 Bar
حداکثر دما 90 C
مصرف آب آشامیدنی PEX
قطر خارجی 12.5 mm
حد اقل قطر داخلي نيپل 6.2 mm