شیلان – 6 (PEX – B)

مدل شيرآلات  (ميني)

کاربرد: مصارف آب آشاميدني و شيرآلات بهداشتي تکپايه اهرمي

جهت نصب صحيح و آسان شيرآلات ، دستشويي و آشپزخانه

داراي گواهينامه سازمان ملي استاندارد ايران  (م  904351993)

نکات فني
جريان عادي در فشار 30 بار 16 L/min
حد اقل شعاع خميدگي 22 mm
فشار قابل تحمل 30 Bar
حد اکثر دما 90 C
تيوپ داخلي PEX-B
قطر خارجي 10 mm
حد اقل قطر داخلي نيپل 4.7 mm