شیلان – 7 (PEX – B)

مدل شيرآلات

کاربرد: مصارف آب آشاميدني و شيرآلات بهداشتي تکپايه اهرمي

جهت نصب صحيح و آسان شيرآلات ، دستشويي و آشپزخانه

داراي گواهينامه سازمان ملي استاندارد ايران  (م  904351993)

نکات فني
جریان عادی در فشار 3 بار 22 L/min
حد اقل شعاع خميدگي 24 mm
فشار قابل تحمل 30 Bar
حد اکثر دما 90 C
تيوپ داخلي PEX-B
قطر خارجي 11.5 mm
حد اقل قطر داخلي نيپل 5.4 mm